TreasureDo Whatsapp Group

環保園義工導賞員計劃 4小時實習訓練&評核 增進環保知識、服務社會 (附申請連結)

退休後想試下做導賞員,增進知識之外亦可以回饋社會?位於屯門嘅「環保園訪客中心」誠邀義工參與中心嘅導覽服務,協助推廣及培養市民保護環境嘅公德心。

環保園訪客中心嘅設立目的係向訪客介紹如何透過循環再造嘅生活模式,達至保護地球嘅目標。每日設5節導賞服務,每節1小時,帶領訪客參觀園內。

加入成為環保園義工,既可充實環境保護知識,又能直接參與環境保護工作,服務社會。報名參加「環保園訪客中心義工導賞員計劃」後,須接受4小時嘅實習訓練,完成實習後嘅學員將接受評核,合格人士將獲正式委任為義工導賞員。

導賞員-環保園

參加資格

任何人士只要具備以下條件,便可以參加「環保園訪客中心義工導賞員計劃」:

– 對保護環境抱持積極態度

– 樂意與人溝通並能提供活潑、生動的解說

– 願意於周末或假日到屯門環保園擔任義工導賞員工作

– 中五程度或以上,能操流利廣東話

按此申請「環保園訪客中心義工導賞員計劃」

相關閱讀:香港藝術館招募導賞員 通過面試後免費培訓 不設年齡上限 退休教師優先