fbpx Web Interstitial Ad Example

公共年金 VS 私營年金 投保年齡、年金類別、保費金額、年金收入……各有不同!

目前市面上的年金有分「公共年金」同「私營年金」,前者由香港政府推動,由按揭證券公司旗下香港年金公司提供,叫做「香港年金」;後者則係由各間保險公司提供。兩種年金各具特色,大家響購買前不妨先了解清楚。

私營年金公共年金「香港年金」

由香港政府推動的首個公共年金「香港年金計劃」,由按揭證券公司旗下香港年金公司提供。香港年金為即期終身年金,投保人必須年滿60歲或以上,一筆過繳付保費後,每月可獲得保證的年金收入,直到百年歸老。

香港年金保證投保人收取的累積保證每月年金金額,不少於已繳保費的105%。投保時年齡愈高,需要一筆過繳付的保費愈多(上限300萬元),而每月所得年金亦會愈多。

私營年金

不同於公共年金為即期年金,由各間保險公司推出的私營年金有各種選擇,例如:延期年金、終身年金同定期年金。消費者可以響後生時投保,等資金響累積期內積存生息同繼續投資,等一段時期後(例如退休時)先開始領取年金收入。私營年金亦比公共年金更有靈活性,好多項目如貨幣、儲蓄年期、年金提款期等,都可以根據個人需要自由選擇。

不過要留意,私營年金的年金收入多數分做「保證」同「非保證」,「非保證」顧名思義係唔保證收入,而響極端情況下,「非保證」部分可以係零。大家響購買年金前,最好先了解產品特性,同埋諗清楚自己需要及風險承擔能力,先再作決定。

相關閱讀:退休後要買年金嗎?年金4大好處 &風險:長期穩定的每月收入,但靈活性低