fbpx Web Interstitial Ad Example

公共年金 VS 私營年金 投保年齡、年金類別、保費金額、年金收入……各有不同!

目前市面上的年金有分「公共年金」同「私營年金」,前者由香港政府推動,由按揭證券公司旗下香港年金公司提供,叫做「香港年金」;後者則係由各間保險公司提供。兩種年金各具特色,大家響購買前不妨先了解清楚。

Read more