fbpx Web Interstitial Ad Example

口罩回收|港九新界7大回收點 捐贈有需要人士&用全新口罩換積分/漢堡/折扣

口罩令已經解除了一段時間,屋企仲有大量口罩存貨,擔心用不完旳話,不妨將多餘口罩捐出,幫助有需要人士之餘,亦為環保出一分力! 以下整理了本港7間有回收口罩的機構,部份更可用口罩換取積分或其他優惠,大家捐出口罩時,記住留意口罩必須係全新未使用,同埋未過期呀!

Read more