Web Interstitial Ad Example

TreasureDo Whatsapp Group

免費電子資料庫:基層醫療指南

想即時可以搜尋到邊啲醫生可以收醫療券?邊啲醫生可以轉介做大腸癌篩查計劃?邊度可以為50歲以上免費打流感疫苗?你可以使用《基層醫療指南》嘅搜尋功能,根據自選條件例如診所地址、診所應診時間等,尋找適合自己嘅基層醫療醫生、牙醫及執業中醫,並查閱相關資料。免費嘢,你唔係唔試下?

Read more